Sunday, January 16, 2011

Siri Ekonomi Islam ( 2 )

(sambungan dari posting yang lepas )
Dengan sendiri sistem ini perlu memenuhi dua (2) faktor penting yang mendasar :


1. Kesempurnaan pencipta sistem di mana dia boleh melihat keberadaaan manusia secara utuh dan sempurna, termasuk hubungan dan keperluannya dalam melaksanakan sistem tersebut dengan harmoni terhadap sistem yang lain.


2. Menjadikan kemudahan supaya ianya terlaksana dengan motivasi iman (faith) dan perasaaan (emosi).
Kenyataan (realistic), menuntut dua faktor iaitu :


a. Sistem perlu mempunyai jaminan sah yang mencegah penghalang terjadinya keharmonian tabii manusia, atau mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan kehidupan manusia secara global.


b. Sistem mempunyai  ciri kelonggaran di mana ianya sebagai alat untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia, dan menyempurnakan segala tuntutan aspek kehidupan manusia. 


Jadi, Islam sebenarnya ialah satu sistem yang sempurna berbentuk aturan dan undang undang, di mana ia menuntut manusia untuk melihat dengan teliti bagi mencapai keperluannya hingga hari kiamat. Islam adalah satu sistem yang sempurna dengan berlandaskan realiti dan alami yang merupakan ketentuan yang jelas bagi mencapai kesempurnaan tujuan penciptaan. Ianya memenuhi setiap tuntutan dan menolak setiap hal yang tidak diperlukan oleh kehidupan. 


Allah berfirman : "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (Ar Rum 30:30).   
Allah berfirman : " Katakanlah : " Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (al-Quran) dari Tuhanmu..." (Yunus 10:108). 


Allah berfirman : " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah mendindingi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan berkumpul" (Al Anfal 8: 24).


Allah berfirman : " (Iaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban beban yang dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al quran), mereka itulah orang-orang yang berjaya".(Al 'A'raf 7: 157).


Allah berfikrman : "Apakah Allah yangmenciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahsiakan), dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahu?. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (Al Mulk 67:14,15).


"Katakanlah : "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya. Dan sesiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan se siapa yang Dia sesatkan maka sekali-kala kamu tidak dapat penolong- penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari Kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam.Tiap-tiap kali nyala api jahannam itu akan padam. Kami tambah bagi mereka dengan api yang menjulang-menjulang." (Al Isra' 17: 96,97).


Jadi, dengan premis ini kita dapat melihat prinsip dasar dari ekonomi Islam :


1.Major attribute  dari ekonomi Islam, karakter alami darinya dan dasar Islam yang ada  padanya.
2.Dasar Islami yang dipersiapkan untuk ekonomi Islam.
3.Hubungan sistem ini dan sistem yang lain.
4.Kelonggaran dari sistem ekonomi Islam. 


Ciri ciri utama ekonomi Islam,


Apabila seseorang mendalami tentang ekonomi Islam dengan melihat semua kriteria aturan Islam yang mendukung kehadiran ekonomi tersebut dalam berkhidmat kepada individu dan masyarakat, sudah tentu dia akan mendapati bahawa  ciri istimewa  ekonomi Islam adalah keadilan dalam masyarakat. Terdapat perbezaan yang ketara pada  makna lengkap dan konsep keadilan dalam masyarakat ketika dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain di mana mereka juga mengaku berkhidmat pada manusia dan merealisasikan aspirasi masyarakat..


Keadilan tidak akan terjadi kecuali dengan adanya syarat-syarat berikut:


1.Mengimani adanya persamaan harta (milik) individu dan masyarakat dan pada tingkat/tahap yang lebih lanjut di mana milik individu berperanan memenuhi keperluan tuntunan alami manusia dalam memproses hasil usahanya dan beroleh keuntungan dari perniagaannya. Sementara harta milik masyarakat bertujuan untuk memberi jaminan di mana masyarakat akan menikmati pengeluaran yang disediakan sehingga tiada kekurangan (walaupun kemungkinan ianya ada).


2. Mengimani kepada kebebasan ekonomi individu sebagai sesuatu yang  umum, berlanjutan dan dengan prinsip yang konprehensif/lengkap/menyeluruh yang  sesuai dengan kehidupan alami dari hakmilik individu tertentu seiring dengan  batasan yang ada di mana berakhirnya kebebasan ini.


3. Mengimani prinsip tanggungjawab bekerjasama. Sebagaimana Islam memberi jaminan kepada setiap individu dalam masyarakat Islam, pada tingkatan(level) substanif ; memenuhi keperluan alami. Ini merupakan tanggungjawab pemerintah (kerajaan) dalam menyediakan semua keperluan dasar(minimal) bagi setiap individu.


Setiap individu berperanan memenuhi tanggungjawab dan kewajiban dengan menghormati ketetapan dari keperluan orang lain. Jadi pada satu sudut, pemerintah (kerajaan) memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya untuk memastikan ianya terlaksana dan mengadakan keperluan setiap individu dan pada sudut yang lain setiap individu juga berperanan menjaga kestabilan tugas tersebut. Pemimpin kerajaan (wali amr) mempunyai kuasa yang sah untuk mengawasi batas bidang masyarakat. Milik masyarakat dan juga anfal (hartabenda yang tidak ada pemilik) akan digunakan oleh pemerintah bagi membantu dalam menuju keberhasilan masyarakat.


4.Mengimani  prinsip keseimbangan masyarakat (priciple of social balance) dan menolak sistem kelas.


bersambung..........

No comments:

Popular Posts