Friday, January 21, 2011

Siri Ekonomi Islam ( 3 )

( bersambung dari Siri 2.....


Persyaratan yang ketiga akan memberi tahap minima dalam keperluan substansi setiap individu dalam masyarakat, sementara memenuhi keperluan maksima pada masyarakat akan terjamin dengan faktor-faktor berikut  :


a. Pencegahan pada Tabdhir (mubazir) dan juga israf (berlebih-lebihan yang sia sia) dalam setiap bidang dan aspek kehidupan, setiap individu tidak di benarkan melalui garis israf ini.


b. Pencegahan setiap aktiviti yang menghala ke arah penyalahgunaan harta milik tertentu, termasuk untuk lahw ( amusement,hiburan kesia siaan).


c. Menolak setiap bentuk hak keistimewaan (privileges) ekonomi dan sosial yang hanya akan mewujudkan diskriminasi dan membawa kepada sistem kelasan.


Semua faktor-faktor di atas bukan hal yang diada-adakan, tetapi ianya merupakan sesuatu yang lazim dan mudah di  fahami oleh setiap manusia atau dengan kata lain semua ini adalah tuntutan semua manusia, sebagaimana mereka menghendaki hal ini terjadi pada setiap keadaan dalam hidup mereka. Sehingga nilai dari faktor-faktor ini adalah nilai-nilai yang global dan umum. Hal ini juga sesuai dengan tuntutan agama yang diberikan Islam sebagaimana yang difirmankan Allah berkenaan dengan harta persendirian dan masyarakat:


:"dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (An Najm 53:39). 


Ini bukan hanya kaedah berfikir tetapi ianya adalah hakikat dari tabiat kehidupan yang mempunyai nilai umum. Tidak ada seorang akan terkeluar dari kaedah ini. Dalam waktu yang sama, ia menjadi kaedah untuk bebas berusaha dengan optimis bagi mencapai tujuannya.
Terdapat juga nash yang menyatakan tentang kebebasan ekonomi dalam bentuk  alami, di mana manusia berhak memiliki harta dengan tiada batasan tetapi kebebasan itu mempunyai batas tertentu yang mana batas tersebut merupakan keperluan peribadi dan juga sosial. Maka sebenarnya keterbatasan tersebut  merupakan tanggungjawab dan kewajiban bersama dalam satu masyarakat. Sekiranya hal ini tidak diambilkira, maka seseorang dianggap sebagai penolak agama (aturan iman dan taqwa), sebagaimana difirmankan Allah : 


"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang-orang yang menindas anak yatim, dan tidak mengalakkan untuk memberi makan orang miskin". (Al Ma'un 107: 1-3).


Begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan keseimbangan masyarakat (social balace) dengan tidak melakukan israf, dengan indah Allah menjelaskan keadaaan yang seimbang pada kehidupan alam semesta : " Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang menjalar dan yang tidak menjalar, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) apabila dia berbuah, dan tunaikalah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepda fakir  miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".(Al "An'am 6:141). 
bersambung...............

No comments:

Popular Posts